Đêm Trằn Trọc"Nghe Lời Thầy Dạy 10 cách kiềm chế cảm xúc tức giận và làm chủ bản thân – #Phật Pháp

Đêm Trằn Trọc"Nghe Lời Thầy Dạy 10 cách kiềm chế cảm xúc tức giận và làm chủ bản thân – #Phật Pháp


Đêm Trằn Trọc”Nghe Lời Thầy Dạy 10 cách kiềm chế cảm xúc tức giận và làm chủ bản thân – #Phật Pháp

Đừng tiếc LIKE và ĐĂNG KÝ kênh theo dõi video mới nhất trên kênh Nghe Pháp Thầy Pháp Hoà nhé!.

Nguồn: https://multilifevn.com/

Xem thêm: https://multilifevn.com/category/giai-tri

READ  Lớp Học Quái Vật Tập 6 : HIHA BẤT NGỜ THẤY MA KHI ĐI HỌC VÀO 3 GIỜ SÁNG TRONG MINECRAFT ???

Check Also

So-Yeon (T-ARA) vs Nana (Orange Caramel) – Man is Ship, Woman is Port (남자는 배 여자는 항구)

Chào mừng bạn đến với tin tức giải trí của multilifevn Dưới đây là nội …

20 comments

 1. Ai biết số điện thoại của thầy Thích Pháp Hòa làm ơn cho xin số điện thoại với

 2. Con xin được mượn lời giải của Lão Hoà Thượng TUYÊN HOÁ cùng hạnh nguyện của con Kính đến Chư vị PHẬT và Chư vị BỒ TÁT

  xin quý Phật tử vào trang cua tôi xem kinh tụng CHÚ ĐẠI BI mỗi câu đều có lời giải ý nghĩa và dể hiểu

 3. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
  Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
  Nam Mô Qúa Khứ Nhiên Đăng Cổ Phật.
  Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn ).
  Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
  Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. ( Lực, hùng, bi, trí viên dung. Mười hai đại nguyện quả công viên thành / Từ bi cứu khổ độ đời. Tầm thanh giải nạn đến nơi hòa bình ).
  Nam Mô Quan Chí Thâm Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.
  Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. ( Địa ngục vị không thệ bất thành Phật. Chúng sanh độ tận, phương chứng bồ đề / Địa Tạng Bồ Tát thượng nhơn. Chứng minh công đức của dân Diêm Phù ).
  Nam Mô Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
  Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. ( Nhất giả lễ kỉnh Chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả quảng tu cúng dường. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Lục giả thỉnh chuyển Pháp Luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bát giả thường tùy Phật học. Cửu giả hoằng thuận chúng sanh. Thập giả phổ giai hồi hướng ).
  Nam Mô Đại Bát Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
  Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.
  Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.
  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
  Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát.
  Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Bát Niết Bàn.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Bảo Tích.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Bi.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu – Đa – La Liễu Nghĩa Kinh.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Quán Vô Lượng Thọ
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Niệm Phật Ba La Mật.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Hiên Nhân.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Hiền Ngu.
  Nam Mô Kinh Pháp Cú.
  Nam Mô Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa.
  Nam Mô Pháp Bảo Đàn Kinh.
  Nam Mô Trung Kinh Bộ.
  Nam Mô Tăng Chi Kinh Bộ.
  Nam Mô Tương Ưng Kinh Bộ.
  Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát ( Tội do tâm sanh, do tâm diệt. Tâm đã diệt, tội cũng không còn. Tội hết tâm không hai vắng lặng. Như thế mới là chân sám hối ).
  Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam Mô Tứ Thập Nhất Tôn Giả Của Đức Như Lai.
  Nam Mô Phật. Nam Mô Pháp. Nam Mô Tăng.
  Phật pháp cao siêu lý ẩn sâu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng. Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
  Phục nguyên : Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong đều vũ thuận, quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, thiền môn thanh tịnh.
  Phổ nguyên : Âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.
  Cầu nguyện : Dịch bệnh, chiến tranh, tai ương, mê tín, tà thuyết sớm tiêu trừ vĩnh viễn ở tất cả thế giới.
  Chúng con thành tâm tri ân công đức của Trưởng Lão, Tổ, Đại Sư, Qúy Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Chú, Cô, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Phật Tử, Người xem kênh, Người Hộ pháp, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều lắm.
  Nguyện đem công đức lành, hồi hướng khắp tất cả, chúng con và chúng sanh, đều chứng thành Phật đạo.

 4. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Con thành tâm tri ân công đức của Qúy Thầy, Tăng Ni, Phật Tử, Người xem kênh, Người Hộ pháp, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều.

 5. ADIDAPHAT xin hỏi có vị nào có mail của thầy cho mình xin với thank's

 6. Nam Mô A Di Đà Phật

 7. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 8. Thay ơi con rất thích nghe thầy giảng con nghe hoài không chán con chúc thầy khỏe mạnh để giải thích cho con nghe hoài luôn

 9. Con nam mô a di đà phật

 10. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 11. 🌟🌟🌟💐💐💐

 12. Con xin phép được chào Thầy Thích Pháp Hòa 🙏🙏🙏
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🇻🇳🏆
  Nguyện cầu cho mọi người sống An Nhiên hơn.❤🤝