82/ Bài toán hình học cổ điển tính góc X (Giải đáp A)

0
59

Tôi không phải là người sáng tạo ra các câu đố “Học Toán Vui” và các lời giải đáp trong các videos đã đăng lên trên kênh Youtube nầy. Tôi chỉ tạo ra các clips videos từ các dữ liệu thu thập được trên các kênh Youtube và các trang Web của những người khác. Mục đích đơn thuần chỉ để phổ biến rộng rải những câu đố toán học vui và lý thú, nhằm khuyến khích các bạn bốn phương yêu thích toán học và xem như một thú vui giải trí khi xem các videos nầy…Xin trân trọng cám ơn những nguồn tài liệu mà tôi đã mạn phép trích ra để thực hiện các videos.
Je ne suis pas le créateur des quiz “Fun Maths” et des réponses dans les vidéos postées sur cette chaîne Youtube. Je crée uniquement des clips vidéo à partir des données collectées sur les chaînes Youtube et les sites Web d’autres personnes. Le but est simplement de diffuser des puzzles mathématiques amusants et intéressants, de vous encourager à aimer les mathématiques et de les regarder comme un divertissement lorsque vous regardez ces vidéos …Avec toutes mes salutations respectueuses et mes remerciements aux créateurs d’origines des données dans les vidéos.
I am not the creator of the “Fun Maths” quizzes and the answers in the videos posted on this Youtube channel. I only create video clips from data collected on Youtube channels and other people’s Web sites. The purpose is simply to spread the fun and interesting math puzzles, to encourage you to love math and watch as a pastime when watching these videos … Thanks to the resources that I took the liberty to extract to make videos.

Nguồn: https://multilifevn.com/

Xem thêm: https://multilifevn.com/category/giai-tri